Regulamin Siłowni Make Your Body Sp. z o.o.

 

§1 Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa prawa i obowiązki osób korzystających z usług Siłowni Make Your Body prowadzonej przez Make Your Body Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, zwanych dalej Członkami Siłowni.

 

§2 Definicje

1. Make Your Body Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie przy ul. Profesorskiej 15, działająca pod nazwą „Make Your Body”.

2. „Umowa korzystania z usług Siłowni Make Your Body” dalej „Umowa” – umowa przyznająca status Członka Siłowni.

3. „Opłata” – opłata ponoszona przez Członka Siłowni zgodnie ze stawkami określonymi w cenniku Siłowni, uiszczona w dniu zawarcia Umowy a za kolejne okresy w terminie określonym w Umowie.

4. „Członek Siłowni” – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zawarła Umowę korzystania z usług Siłowni Make Your Body.

 

§3 Członkostwo

1. Członkiem Siłowni może zostać osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba niepełnoletnia, która ukończyła 16 lat i nie jest całkowicie ubezwłasnowolniona, może zostać Członkiem Siłowni za zgodą swoich rodziców lub prawnych opiekunów.

2. Aby zostać Członkiem Siłowni należy:

a) wypełnić formularz zgłoszeniowy w recepcji Siłowni,

b) wyrazić zgodę na umieszczanie i przetwarzanie danych osobowych w bazie danych Siłowni Make Your Body,

c) podpisać oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem Siłowni,

d) uiścić opłaty zgodne z aktualnym cennikiem Siłowni.

3. Członkiem Siłowni może być jedynie osoba, której stan zdrowia na to pozwala. Oświadczenie o takim stanie zdrowia jest podpisywane przez Członka Siłowni przy pierwszej wizycie. W przypadku osób niepełnoletnich, powyżej 16 roku życia, oświadczenie o stanie zdrowia podpisują rodzice lub opiekunowie prawni. Członek Siłowni zobowiązany jest składać takie oświadczenie za każdym razem, gdy jego stan zdrowia ulegnie pogorszeniu, wskutek czego nie będzie mógł bez uszczerbku dla zdrowia wykonywać niektórych ćwiczeń.

4. Kierownictwo Siłowni zastrzega sobie prawo do odmowy podpisania Umowy bez podawania przyczyn.

5. Osoba wyrażająca chęć do korzystania z usług Siłowni może za zgodą personelu siłowni jednorazowo skorzystać nieodpłatnie z usług Siłowni. Osoba taka jest zobowiązana do przestrzegania Regulaminu.

6. Do korzystania z usług abonamentowych, jak i usług dodatkowych, uprawnieni są wyłącznie Członkowie Siłowni, którzy wcześniej podpisali umowę.

7. W przypadku nie regulowania opłat lub niestosownego zachowania na terenie Siłowni przez Członka Siłowni, kierownictwo Siłowni zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu na teren Siłowni, wyproszenia z terenu Siłowni, zaś w przypadku rażącego naruszenia Regulaminu – nawet rozwiązania umowy z winy Członka Siłowni.

8. Czas trwania umowy oraz sposób jej przedłużenia określa umowa.

 

§4 Karta członkowska

1. Członek Siłowni otrzymuje imienną Kartę członkowską (zwaną dalej „kartą”) uprawniającą do korzystania z usług Siłowni Make Your Body. Członek Siłowni jest zobowiązany do okazywania swojej karty za każdym razem kiedy wchodzi do Siłowni. Pracownicy Siłowni mają prawo odmówić wstępu na teren Siłowni osobie o ile nie okaże ona karty wstępu.

2. Kartą imienną Siłowni może posługiwać się wyłącznie jej właściciel. Karty nie wolno odstępować osobom trzecim, pod rygorem pozbawienia członkostwa siłowni.

3. Fakt utraty, zniszczenia lub uszkodzenia karty członkowskiej powinien być niezwłocznie zgłoszony personelowi Siłowni. Duplikat karty zostanie wydany po uiszczeniu przez Członka Siłowni opłaty w wysokości 20 PLN (słownie: dwadzieścia 0/100 zł).

4. Przy wejściu do Siłowni, Członek Siłowni otrzymuje kluczyk do szafki odzieżowej w szatni Siłowni i deponuje kartę na czas korzystania z Siłowni. W przypadku zagubienia kluczyka, Członek Siłowni zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić personel Siłowni, w przypadku nie odnalezienia kluczyka, Członek Siłowni zostanie obciążony jednorazową opłatą w wysokości 50 zł (słownie: pięćdziesiąt 0/100 zł).

 

§5 Zakres usług

Make Your Body świadczy usługi rekreacyjno-sportowe, służące poprawie kondycji fizycznej.

 

§6 Korzystanie z usług

1. Członkowie Siłowni zobowiązani są do unikania zachowań mogących w jakiejkolwiek mierze zakłócić korzystanie z infrastruktury Siłowni przez jego innych członków, a w szczególności:

- przestrzegania czystości i ogólnie przyjętych norm kultury osobistej i dobrego zachowania,

- utrzymywania porządku w pomieszczeniach Siłowni,

- przechowywania okryć wierzchnich i obuwia oraz wnoszonych przez siebie przedmiotów w udostępnionych szafkach,

- zapoznania się i przestrzegania zasad dotyczących prawidłowego korzystania z urządzeń,

- opuszczenia pomieszczeń siłowni na 15 min przed zamknięciem,

- odłożenia sprzętu po każdym ćwiczeniu na swoje miejsce,

- noszenia podczas ćwiczeń odpowiedniego obuwia i stroju sportowego,

- noszenia na zajęcia osobistego ręcznika, który umieszczać należy na częściach stycznych używanego podczas ćwiczeń sprzętu,

- czyszczenia po sobie urządzeń, środkami do tego przeznaczonymi udostępnionymi przez Siłownię,

- nie wnoszenia na teren Siłowni szklanych i otwartych naczyń z napojami,

- podporządkowania się regulacjom w Siłowni i poleceniom personelu.

2. Członkowie Siłowni ponoszą pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez nich na terenie Siłowni.

3. Kierownictwo Siłowni zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zasad ubierania się w Siłowni i poproszenia Członka Siłowni, który w opinii personelu Siłowni ubrany jest nieodpowiednio, o opuszczenie Siłowni.

4. W pomieszczeniach Siłowni obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu, zażywania środków odurzających i narkotyków, przynoszenia alkoholu, środków odurzających i narkotyków, przychodzenia w stanie nietrzeźwości, w stanie odurzenia lub pod wpływem narkotyków.

5. Jeżeli Członek Siłowni nie stosuje się do postanowień Regulaminu, do poleceń trenera lub kierownictwa Siłowni, jest zobowiązany do natychmiastowego opuszczenia Siłowni.

 

§7 Sprawy organizacyjne

1. Siłownia otwarta jest od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 -21.30 oraz sobotę w godz. 9.00 -15.00. Siłownia zastrzega sobie możliwość zmiany godzin otwarcia Siłowni. Członek Siłowni ma prawo do korzystania z Siłowni tylko i wyłącznie w godzinach jej otwarcia.

2. Z usług Siłowni można korzystać w zakresie posiadanych uprawnień we wszystkie dni otwarcia Siłowni, w godzinach otwarcia z dowolną częstotliwością i dowolnie długo, z urządzeń, które nie są wykorzystywane aktualnie przez innych Członków Siłowni, chyba że w niniejszym Regulaminie zastrzeżono inaczej.

3. Kierownictwo Siłowni może podjąć decyzję o zamknięciu Siłowni w niektóre święta kościelne, państwowe i lokalne. Członkowie Siłowni będą o tym poinformowani, co najmniej z 5-dniowym wyprzedzeniem poprzez wywieszenie stosownej informacji w recepcji Siłowni.

4. Siłownia może być zamknięta na czas konieczny do przeprowadzenia niezbędnych remontów lub zabiegów sanitarnych, a także na podstawie decyzji stosownych władz oraz z powodu siły wyższej. W sytuacji, gdy zamknięcie Siłowni jest zaplanowane, kierownictwo Siłowni powiadomi o tym Członków Siłowni z 5-dniowym wyprzedzeniem, umieszczając w siedzibie Siłowni w miejscu ogólnodostępnym stosowną informację na ten temat. Jednocześnie Umowa o Korzystanie z Usług Siłowni zostanie automatycznie przedłużona o ilość dni w jakich Siłownia była nieczynna.

5. Członek Siłowni korzysta z usług Siłowni na własną odpowiedzialność i nie może zgłaszać pod adresem Siłowni żadnych roszczeń z tytułu uszkodzenia ciała lub utraty zdrowia w związku z korzystaniem z usług Siłowni, chyba że zostało to spowodowane przez Siłownię lub członków personelu Siłowni w sposób zawiniony.

6. Make Your Body nie ponosi odpowiedzialności za skutki niewłaściwego wykonywania ćwiczeń fizycznych.

7. Kierownictwo Siłowni zastrzega sobie prawo do ograniczania czasu dostępu do niektórych urządzeń i wyposażenia Siłowni w związku z zapobieganiem przeciążenia tych urządzeń i wyposażenia.

8. Osoby naruszające zasady porządku Siłowni będą poproszone o opuszczenie Siłowni. W stosunku do osób rażąco lub uporczywie naruszających zasady porządku w Siłowni lub postanowień niniejszego Regulaminu, Siłownia może po jednokrotnym pisemnym upomnieniu, w razie dalszych naruszeń, wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym. Takie zakończenie stosunku prawnego łączącego strony traktowane jest jako rozwiązanie umowy z winy Członka Siłowni. Również Członkowi Siłowni przysługują uprawnienia do wypowiedzenia umowy z Siłownią ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Siłownię w sposób rażący lub uporczywy postanowień niniejszego Regulaminu. Takie zakończenie stosunku prawnego łączącego strony nie będzie traktowane jako rozwiązanie umowy z winy Członka Siłowni.

9. Siłownia nie będzie ponosiła odpowiedzialności za rzeczy Członka Siłowni umieszczone poza przeznaczonymi do tego celu szafkami oraz w szafkach, a także pozostawione w salach do ćwiczeń, chyba że szkoda poniesiona przez Członka Siłowni powstała na skutek umyślnego zawinienia przez pracownika Siłowni.

10. Zabrania się przynoszenia do Siłowni przedmiotów niebezpiecznych i innych przedmiotów, których wniesienie na teren Siłowni mogłoby utrudnić korzystanie z Siłowni innym osobom lub mogłoby doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia mienia, bądź mogłoby stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa osób przebywających w Siłowni, ich życia oraz zdrowia.

11. Zabrania się wprowadzać zwierząt na teren Siłowni.

12. Członkowie Siłowni zobowiązani są do informowania Siłowni o wszelkich zmianach adresu zamieszkania oraz adresu do korespondencji, w tym także adresu do korespondencji elektronicznej i numerów telefonów komórkowych. Pisma wysyłane na podane kierownictwu Siłowni adresy a niepodjęte w terminie lub zwrócone do nadawcy, uważa się za doręczone skutecznie z ostatnim możliwym dniem ich odbioru.

13. Siłownia jest uprawniona do wprowadzenia zmian niniejszego Regulaminu oraz cennika Siłowni. Skutki związania Członka Siłowni zmienionym Regulaminem określa umowa.

 

§8 Opieka nad dziećmi

W ramach świadczonych usług Siłownia nie zapewnia opieki nad dziećmi. Dzieci nie mogą przebywać na salach do ćwiczeń.

 

§9 Uwagi końcowe

1. W zakresie nieuregulowanym umową i niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. Regulamin został opracowany dla zapewnienia Członkom Siłowni bezpieczeństwa i komfortu podczas korzystania z usług Siłowni. W przypadku konieczności wyboru pomiędzy bezpieczeństwem a komfortem Członków Siłowni, pierwszeństwo zawsze będą mieć zasady gwarantujące bezpieczeństwo.

3. Niniejszy Regulamin jest regulaminem w rozumieniu art. 384 Kodeksu cywilnego i określa prawa i obowiązki stron „Umowy o korzystanie z usług Siłowni Make Your Body”, której jest integralną częścią, chyba że Umowa stanowi inaczej.

4. Właściciele Make Your Body zastrzegają sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana godzin otwarcia Siłowni, zmiana świadczenia wybranych usług oraz zmiana kwot wskazanych w niniejszym Regulaminie nie stanowi zmiany Regulaminu i może nastąpić w każdym czasie.

5. Uwagi dotyczące pracy Siłowni mogą być składane ustnie bądź w formie pisemnej na ręce managera Siłowni.

6. Wszystkie rzeczy wydane przez Siłownię i używane przez jego Członków, pozostają własnością Siłowni.

7. Zabrania się dokonywania regulacji urządzeń technicznych, sprzętu RTV, wentylacji itp. W przypadku uszkodzenia własności Siłowni, wynikającego z samowolnej regulacji przez Członka Siłowni, Siłownia może dochodzić naprawienia szkody, pokrycia kosztów naprawy lub pokrycia kosztów zakupu nowego urządzenia.

8. Pracownik Siłowni może odmówić wstępu na teren Siłowni osobom, których zachowanie bądź ubiór są niezgodne z postanowieniami niniejszego regulaminu, lub dana osoba jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

9. Każdy Członek Siłowni jest zobowiązany do ścisłego przestrzegania Regulaminu oraz ma prawo w każdym czasie otrzymać do wglądu w recepcji Siłowni aktualną wersję Regulaminu.

10. Ja, niżej podpisany, wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych w informatycznej bazie danych Make Your Body w Olsztynie oraz ich przetwarzanie zgodnie z treścią ustawy z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (t. j. Dz. U. Nr. 101 poz. 926 z roku 2002 z późn. zm.) w celu realizacji umowy dotyczącej świadczenia usług w siłowni Make Your Body oraz dla celów marketingowych  Make Your Body Sp. z o.o. obecnie i w przyszłości. Oświadczam, że zostałem poinformowany, iż przysługuje mi prawo dostępu do moich danych oraz ich poprawiania. Podanie powyższych danych jest dobrowolne.